Standpunten

gewoon doen, daar begint het mee

Veiligheid

De eerste en belangrijkste bekommernis van de burger is zijn eigen veiligheid. Welnu, met die veiligheid kan het gerust een stuk beter in Dilbeek. Het laatste jaarverslag van de lokale politie leert ons dat ze op jaarbasis 350 keer moest tussengekomen bij inbraken in woningen. Dat is bijna 1 keer per dag. Daarnaast werd ook nog eens 121 ingebroken in geparkeerde auto’s. Die cijfers moeten naar beneden.

 

De grootste verzekeraar van het land bracht het risico op diefstal in kaart per gemeente. Het resultaat is niet bepaald om vrolijk van te worden. Na Charleroi, Courcelles, Quevy en Doornik sloot Dilbeel de top 5 van gemeenten waar het risico op diefstal of inbraak het grootst is. Laat dat even tot je doordringen. Dilbeek staat zij aan zij met een stad als Charleroi. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het is waar.

 

Voor ons is het simpel: je recht op veiligheid is een grondrecht en we moeten er alles aan doen om dat grondrecht te laten respecteren. Daarom kiezen wij voluit voor een verscherpt cameratoezicht op alle invalswegen van Dilbeek. Dat is goed op twee fronten: het werkt ontmoedigend én het verhoogt de pakkans van criminelen die toch hun kans wagen.

 

Daarnaast willen we de Buurt Informatie Netwerken (kortweg BIN) verder stimuleren en uitbreiden. Ze hebben hun efficiëntie immers ruimschoots bewezen.

 

Tot slot betekent veiligheid ook veilige wegen. Die willen we bijgevolg verder uitbouwen, aan scholen en op kruispunten bijvoorbeeld. Jaarlijks 308 ongevallen met stoffelijke schade, dat is gewoon teveel. Dat moet beter.

Netheid en sluikstorten

Bent u het sluikafval her en der in Dilbeek ook zo beu? Terecht. Bovendien laat het onderhoud van het openbaar domein de voorbije jaren meer dan te wensen over. Het zal niemand ontgaan zijn dat onze gemeente er opvallend vuil bij ligt. Onkruid wordt nauwelijks gewied en als het al eens met gasbranders wordt verwijderd steekt het twee dagen later weer de kop op. De gemeentearbeiders deden zowaar zélf hun beklag over het gebrek aan organisatie.

 

Een verzorgde leefomgeving is één van de meest directe manieren waarop de inwoners geconfronteerd worden met de dienstverlening – of het gebrek eraan – van de gemeente. Van Dilbeek weer een propere plek maken, staat dan ook hoog op onze prioriteitenlijst.

 

Hoe we dat willen aanpakken? Op verschillende niveaus. Door sensibilisering en structurele ingrepen, bijvoorbeeld. Denk wat dat laatste betreft aan een betere toegankelijkheid van het containerpark, aan voldoende publieke afvalbakken en aan dagelijks onderhoud door de bevoegde gemeentediensten. Op het vlak van bewustmaking denken we aan een jaarlijkse opruimingsactie door alle Dilbeekse jeugdbewegingen.

 

Sluikstorters mogen zich dan weer verwachten aan een kordate aanpak. Dergelijk asociaal gedrag kan niet meer getolereerd worden. Betrapping op heterdaad dankzij de inzet van mobiele camera’s én efficiënter geïnde gasboetes zijn instrumenten die we volop willen aanwenden om deze vervuilers het leven onmogelijk te maken. En één ding staat als een paal boven water: wie afval dumpt, die betaalt de factuur.

Inspraak van de burger

Voor alle projecten die een impact hebben op de (buurt)bewoners of gebruikers willen we de bevolking raadplegen. Het heeft geen zin deze raadplegingen te organiseren om nadien helemaal geen rekening te houden met de ideeën van de Dilbekenaar. Inspraak mag geen formele lippendienst zijn.

 

Het is opvallend hoeveel expertise er bij de burger zit, maar even opvallend hoe weinig met die expertise rekening wordt gehouden. Voor ons is het duidelijk dat de afstand tussen beleid en burger moet worden verkleind. De burgemeester en schepenen moeten opnieuw ter beschikking staan van de burger en luisteren, luisteren en nog eens luisteren. Naar wensen, verzuchtingen, suggesties en originele ideeën. Om ze vervolgens over te maken aan de betrokken diensten, zodat zij er verder mee aan de slag kunnen.

 

Burgerparticipatie wordt de basis van ons toekomstig beleid. Wij zijn er voor de burgers. Niet omgekeerd.

 

Een voorstel: organiseer een open digitaal platform waarop elke burger zijn mening kwijt kan en de kans krijgt deel te nemen aan discussies of brainstorms.

Efficiënt en zuinig beheer

Weet je het nog? De eerste maatregel van de huidige coalitie was de verhoging van de gemeentebelastingen met maar liefst 25 procent. Het was een ingreep die kon tellen. Eentje die de Dilbekenaar ook meteen gevoeld heeft. Gelukkig zijn wij er de voorbije zes jaar in geslaagd die belastingen gevoelig naar beneden te halen. Dat hebben we gedaan door goed ons huiswerk te maken én waar nodig stevig oppositie te voeren. Het resultaat mocht er zijn, want elke inwoner kon dankzij dat mooie oppositiewerk honderden euro’s besparen.

 

De meerderheid schreeuwde moord en brand. Het is niet fijn, wanneer de suggesties voor besparingen niet uit eigen rangen komen. Zeker als die besparingen de burger geen pijn doen. Inderdaad: de administratie slaagde erin in amper 2 dagen voor meer dan 1,25 miljoen euro aan besparingen boven te spitten, besparingen die de man/vrouw in onze Dilbeekse straten geen cent gekost hebben.

 

Wij zijn absolute voorstanders van een efficiënt, maar zuinig beheer. Er werden de voorbije jaren megalomane projecten op poten gezet waarvan de uitvoering zo goed als onmogelijk bleek. Alsof de financiële bronnen van Dilbeek onbeperkt zouden zijn.

Denk maar aan de masterplannen Keperenberg/Caerenbergveld. Een droom van meer dan 20 miljoen euro, alleen al voor de gebouwen. Of denk aan de brandweerkazerne, die met een prijskaartje van meer dan 9 miljoen euro door de Dilbeekse magen werd gesplitst. Terwijl de brandweertop het gebouw nota bene niet eens wil, omdat het te weinig rekening houdt met de echte noden van het korps.

 

De grote winnaar van dit alles, was niet de burger. Het was niet eens de politiek. Nee, het waren de studiebureaus die wel voeren bij al die grootheidswaanzin. Zij gingen naar huis met honderdduizenden euro. Voor projecten waarvan we alleen maar konden vaststellen dat ze onrealiseerbaar waren.

 

Het gevolg laat zich raden… Door die spilzucht bleven er te weinig middelen over voor essentiële taken, zoals het proper houden van pleinen en straten, de kinderopvang en dies meer.

 

Wij zeggen duidelijk en ondubbelzinnig: voor ons is een verhoging van de gemeentebelastingen niet bespreekbaar. Meer nog: van zodra het ook maar een beetje mogelijk is de belastingen te verlagen zonder dat de dienstverlening aan de burger daaraan inschiet, moeten ze als de bliksem naar omlaag. Waar we wel voor gaan, is een efficiënte toepassing van belastingen op een tweede verblijf. In Knokke gedomicilieerd zijn, maar in Dilbeek verblijven zonder gemeentebelastingen te betalen, kan niet. En daar zullen we dus ook iets aan doen.

Senioren

VIEF VZW bezorgde ons een lijst van 60 aanbevelingen voor een seniorenvriendelijk lokaal beleid. Onze groep heeft deze prioriteitenlijst integraal onderschreven. Wij pleiten voor een schepen die mee bevoegd wordt voor de uitwerking van deze prioriteiten.

 

Alles begint met meten. Meten is weten. Daarom moeten de noden van onze senioren eerst en vooral in kaart gebracht worden. Een goed seniorenbeleid moet erop gericht zijn mensen zo lang mogelijk en zo goed mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Het is daar dat ze het best gedijen. Het is daar dat ze gelukkig zijn en het meest genieten van hun oude dag.

 

We pleiten voorts ook voor een veilige en zorgzame omgeving. Een warm Dilbeek voor iedereen, maar zeker en vooral ook met een omkadering voor ouderen en kwetsbaren. Onze senioren op de hoogte houden van alle facetten van ondersteuning moet een constante zorg zijn. Daarnaast is de coördinatie van de zorg die ze krijgen erg belangrijk en moeten we ook goed kijken naar de mogelijkheden die de Vlaamse Overheid biedt.

 

Uit verschillende onderzoeken die de laatste jaren werden georganiseerd, blijkt steeds dat we allemaal hetzelfde willen : zo lang mogelijk en zo goed mogelijk thuis mogen blijven wonen. Op de plek die we het beste kennen, in de omgeving waar ons leven heeft plaatsgehad. Bovendien blijkt dat hoe langer men in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen, hoe beter het fysieke en geestelijke welbevinden is. De kwaliteit van het leven is verbonden aan onze leef- en woonplaats. Voor het gemeentelijk beleid is een belangrijke organiserende en coördinerende rol weggelegd.

 

Wij willen ons in de komende legislatuur inzetten om een veilige en zorgzame omgeving voor alle senioren te bewerkstelligen. We zullen er voor zorgen dat ouderen en kwetsbaren de nodige omkadering , hulp en diensten binnen hun bereik hebben, dit zullen we doen door een goede samenwerking met de zorgverstrekkers, de handelaars en via een degelijke ruimtelijke planning met een goed uitgebouwde en regelmatige informatie aan de bewoners.

 

De toegang tot de vele, soms complexe, facetten van de zorg en de ondersteuning; de coördinatie van de zorg; de mogelijkheden die de Vlaamse overheid biedt om via aanpassingen in de woning langer thuis te kunnen blijven, … zijn veel te weinig gekend.  Een behoefteanalyse per wijk moet meer duidelijkheid brengen, enkel een beleid op basis van een grondige analyse kan worden aanvaard, dit is geen natte vinger werk. Inderdaad, de wijkfunctie en de sociale cohesie zullen in de toekomst een centrale rol spelen. Het is immers de eigen wijk en zijn bewoners, als directe woonomgeving, die men het beste kent. Ons Dilbeeks toekomstbeleid moet , op basis van deze resultaten, met de uiteenlopende  en specifieke behoeften rekening houden. Het is meer dan enkel goed bruikbare en veilige voetpaden of noodzakelijke zitbanken. Het is een sociaal geïntegreerd en wijkverankerd-seniorenbeleid en dat is, gezien de demografische evolutie, een prioriteit. Een goed uitgebouwd en toegankelijk transportbeleid in iedere wijk maakt hiervan deel uit. Niet overal zijn er gemakkelijk bereikbare diensten of handel, dit kan beter worden gepland, een win/win voor iedereen. De gemeente Dilbeek heeft de opdracht  om de wensen van de senioren om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen, in de beste omstandigheden,  ter harte te nemen, wij willen dit realiseren.

 

Kort samengevat moet er meer aandacht komen voor de mobiliteit, de huisvesting en de vrijetijds- en cultuurbeleving van senioren. Veel meer dan nu het geval is. Want… deze groep zal straks 25 procent van onze plaatselijke bevolking uitmaken. Laten we dus goed zorgen voor onze oudere inwoners.

Ondernemen

Als er één stokpaardje is van elke rechtgeaarde liberaal dan is dat natuurlijk het ondernemerschap. De volgende legislatuur moet er dan ook één zijn waarin de Dilbeekse handelaars en ondernemers alle mogelijkheden krijgen tot ontwikkeling en groei.

 

Leegstand moet prioritair worden aangepakt met infrastructurele en fiscale maatregelen. We moeten beschikbare KMO zones maximaal benutten en daarnaast nieuwe mogelijkheden creëren. De Ruimtelijke Ordening moet aangepast worden aan de noden van de ondernemer, niet omgekeerd. Ruimtelijke ordening mag geen rem zijn op ondernemen.

 

Dilbeek heeft nood aan een MASTERPLAN ONDERNEMEN, niet om de noden in kaart te brengen. Die zijn genoegzaam gekend. Wél om structurele en inhoudelijke oplossingen uit te werken op lange termijn. Dilbeek moet een visie op de toekomst van haar lokale economie ontwikkelen. Waar willen we onze ondernemingen en handelaars zien staan in 2025?

 

Het is misschien een open deur intrappen, maar we kunnen niet genoeg benadrukken dat het centrum van Dilbeek handelaarsvriendelijker moet worden. Zoals in: véél handelaarsvriendelijker. We moeten durven kijken naar extra parkeerruimte, waarbij ondergronds gaan meer dan het overwegen waard is.

 

De gemeente kan shoppen bij lokale handelaars promoten door zélf actief met hen samen te werken. Waarom bij jubilea, huwelijken en andere vieringen geen aankoopbons cadeau geven die ingeruild kunnen worden bij de plaatselijke winkeliers? Dat is niet alleen origineler dan gadgets of geld, het is ook goed voor de lokale economie.

 

We kunnen het niet beter zeggen dan UNIZO, dat 5 principes vooropstelt voor een gezonde economie. 5 principes die we ten volle onderschrijven:

 

  • Vlotte bereikbaarheid
  • Efficiënte samenwerking
  • Faire fiscaliteit
  • Bedrijvige kernen
  • Ruimte om te ondernemen

 

Cultuur en toerisme

Cultuur is een uniek middel om mensen met een verschillende achtergrond en verschillende leeftijden en gezindheden samen te brengen. Daar moeten we dus volop op inzetten. Mensen verbinden is belangrijker dan ooit in een maatschappij die zo divers is als de onze. Ook de lokale gemeenschap ontsnapt niet aan die diversiteit.

 

Dilbeek beschikt over alle nodige infrastructuur. Een cultuurtempel (die weliswaar aan vernieuwing toe is). Een parel van een muziekacademie. Talloze historische gebouwen die ter beschikking staan van alle vormen van culturele beleving. Het zijn troeven die we veel meer moeten uitspelen. Net als onze kastelen, de prachtige watermolen van Pede, het trammuseum, het openluchtmuseum rond Bruegel én onze restaurants

 

Net die rijkdom kan ervoor zorgen dat we Dilbeek ook toeristisch nog beter op de kaart zetten. Onze gemeente is de deur naar het Pajottenland en dat biedt ons opportuniteiten om onze toeristische attracties te promoten en meerwaardezoekers aan te trekken. Dat is meteen ook een goede zaak voor de lokale middenstand.

 

Er is in dit alles een mooie, belangrijke rol weggelegd voor het Bruegeljaar 2019. Dat moet echt een onvergetelijk hoogtepunt worden. En de wereldberoemde meester moet voor eens en altijd in één adem met Sint-Anna-Pede vernoemd worden.

 

Laten we voorts ook ons blikveld verruimen en kijken naar het buitenland. Dat is verrijkend en inspirerend. Een eerste belangrijke stap op dat vlak is het heropstarten van onze contacten met buitenlandse zustergemeenten.

Jeugd

Jongeren en kinderen zijn de toekomst van Dilbeek en verdienen alle steun. Er moet geld vrijgemaakt worden voor onze jeugdhuizen. Niet alleen om de huisvesting te verbeteren, maar ook om de monitoren te ondersteunen.

 

Wij pleiten ook voor goed onderhouden publieke speelpleintjes en plekken waar jongeren kunnen basketballen en voetballen in openlucht. Laat kinderen weer buiten spelen. Zet ze in beweging en niet alleen in de sportclubs, maar ook daarbuiten. Dat kan, op dit soort pleintjes, die meteen ook een ontmoetingsplaats kunnen worden voor ouders.

 

De Dilbeekse jeugd moet ook meer ruimte krijgen om haar initiatieven bekend te maken. Er is nood aan extra uithangborden waar jongeren en jongerenverenigingen affiches en andere communicatie in de kijker kunnen zetten.

 

En last but not least: geef jongeren meer ruimte voor creativiteit. Dan krijgen ze vleugels. En daar varen we allemaal wel bij.

Sport

“Mens sana in corpore sano”, wil het Latijnse gezegde. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Want bewegen leidt wel degelijk tot een betere gezondheid. Maar… de bestaande Dilbeekse sportinfrastructuur is dringend aan verbetering toe. Daar willen we nog meer werk van maken.

 

Nog meer, want Schepdaal heeft – dank zij de druk van onze groep – eindelijk zijn veld van kunstgras. Caerenbergveld en de installaties van Keperenberg staan ook op de agenda. Niet voor megalomane infrastructuurwerken. Wél voor aangepaste uitbreiding en modernisering op maat van de clubs en met inspraak van de gebruikers. De sportsite Roelandsveld is dringend aan renovatie en uitbreiding toe. Daar moet werk gemaakt worden van een bijkomend gebouw, zodat de kleedkamers kunnen uitgebreid worden.

Er is daar ook nood aan meer aandacht voor veiligheid en inbraakpreventie. Het sportcomplex Bosstraat, tot slot, heeft nood aan een nieuwe cafetaria én vernieuwde kleedkamers.

 

In Dilbeek moeten alle inwoners op een kwalitatieve manier kunnen sporten, ook ouderen. Het helpt hen langer gezond en fit te blijven en dus een hogere levenskwaliteit te hebben. Wij ondersteunen alle initiatieven die ertoe kunnen bijdragen dat ouderen in de bestaande clubs en installaties de mogelijkheid krijgen om op een aangepaste manier en voor hen geschikte tijdstippen te sporten.

Land -en tuinbouw

De boerenmarkten zijn een voltreffer. Producten uit eigen streek zijn steeds meer in trek. Dat is goed voor de lokale agrarische bedrijven, maar ook voor het milieu. Een korte keten, van lokale boer naar lokale consument betekent immers een minieme ecologische voetafdruk. Dilbeek hééft nog landbouwers. Laten we hen in de kijker zetten. Laten we hun producten promoten.

 

Hetzelfde geldt minstens zozeer voor de tuinbouw. Onze zeer actieve tuinbouwvereniging verdient extra steun in een periode waarin nabijheid van productie en goede producten een prioriteit geworden zijn, net omwille van de gunstige impact op het milieu.

Kinderopvang

Er is nog steeds te weinig kinderopvang in Dilbeek. Er moet zonder dralen werk gemaakt worden van voldoende opvangplaatsen, zodat iedere Dilbeekse jonge ouder in de nabije omgeving een plekje kan vinden voor zijn spruit. Meer plaatsen creëren kan op verschillende manieren. Ofwel door als gemeente zelf bijkomende voorzieningen te creëren, ofwel door privé-initiatieven te stimuleren. Een combinatie van beide is ook het onderzoeken waard.

Onderwijs

De gemeentelijke onderwijsinfrastructuur moet in eerste instantie ten dienste staan van de kinderen van Dilbeek. Onze kwaliteitsvolle infrastructuur mag geen aanzuigeffect hebben op Brussel, dat op dat vlak hopeloos achterop hinkt. Voor ons is het duidelijk dat Dilbeekse kinderen voorrang moeten krijgen bij de inschrijvingen. Zo nodig gaan we zelfs lobbyen voor decretale aanpassingen, zodat we hier écht werk kunnen van maken. Ons motto is simpel: eigen kinderen eerst.

Wegeninfrastructuur en mobiliteit

Geplande werken worden uiteraard verder uitgevoerd conform de reeds goedgekeurde plannen. Die continuïteit in verbeteringen en investeringen willen we verzekeren.

 

Sowieso willen we dat het Masterplan Dilbeek-centrum fase 1 versneld wordt uitgevoerd. Daarbij moet maximaal rekening gehouden worden met het belang van de handelaars en vrije beroepen in het centrum. Tegelijk moet Fase 2 onverwijld worden opgestart: de Baron de Vironlaan, het Gemeenteplein en omgeving, het Loveldplein, de Kattebroekstraat en de Astridlaan. Naast Dilbeek moeten ook de dorpskernen van Groot-Bijgaarden, Itterbeek en Schepdaal aangepakt worden.

 

We zeiden het elders al: meer parkeerplaatsen kunnen bijdragen tot nieuwe impulsen voor de lokale economie. Daarom willen we snel werk maken van een studie die de haalbaarheid van een ondergrondse parking in het centrum moet onderzoeken. Als de uitkomst van dat onderzoek positief is, willen we kijken naar een constructie in partnership met de privé-sector.

 

Het mag duidelijk zijn dat mobiliteit een belangrijke prioriteit is voor ons, maar wel met dien verstande dat een mobiliteitsbeleid moet vertrekken vanuit respect voor àlle weggebruikers.

Vrije tijd

Sport en Cultuur zijn ondergebracht in twee EVA ’s (twee VZW’s) waarvan beheer en administratie grotendeels verzelfstandigd zijn.  Er is geen absolute noodzaak om hiervan één grote EVA te maken. In eerste instantie dient de efficiëntie van de bestaande structuren te worden verhoogd.

 

Het takenpakket en de structuren in deze VZW’s dient herbekeken te worden. Wij willen inzetten op beter management en een meer bedrijfsgericht beheer. Immers: binnen een efficiënter werkend kader kan het aanbod in beide sectoren worden verhoogd.

Ruimtelijke ordening

We moeten ten allen koste vermijden dat Dilbeek verstedelijkt. Wij hebben alvast niet de ambitie om een gemeente te worden met meer dan 50.000 inwoners. Het ‘dorpsgevoel’ moet behouden blijven en de bestaande open ruimte moet maximaal gerespecteerd worden. Bestaande woongebieden kunnen natuurlijk wel verder geoptimaliseerd worden.

 

Wat wij uitdrukkelijk niet zien zitten, zijn giga-projecten in sociale woningbouw. Denk maar aan het plan dat op tafel ligt voor Wolsemveld. Wij vinden dat geen goede zaak, maar zijn er daarentegen van overtuigd dat sociale huur- en koopwoningen doordacht gespreid moeten worden over het hele grondgebied van de gemeente.

 

Ziehier nog een aantal concrete programmapunten op het vlak van ruimtelijke ordening (RO):

  • De leegstand moet aangepakt worden via initiatieven op vlak van RO. Leegstaande gebouwen moeten getransformeerd worden tot wooneenheden.
  • De stationsomgeving in Groot-Bijgaarden heeft aandacht nodig. Ofwel uitbreiding van de commerciële activiteit, ofwel kwalitatieve woningbouw.
  • Er moet een studie komen over een eventuele herlocatie van de gemeenteschool in het centrum, in functie van het creëren van ruimte voor handel en diensten.
  • Ruimtelijke Ordening moet ten dienste staan van mensen en ideeën. De administratieve rompslomp moet eenvoudiger en doorloopprocessen moeten korter.
  • Minder administratie, meer vindingrijkheid!

Sociaal - welzijn

De gemeente moet zich houden aan haar kerntaken. Dat wil zeggen dat we geen ambitie moeten hebben om de concurrentie aan te gaan met de privésector. We moeten werken aan een sociaal en rechtvaardig welzijnsbeleid, waarin bijvoorbeeld geen plaats is voor huisjesmelkers. Laten we tegelijk stimuli voorzien voor woonzorgcentra in de privé.

 

Wat we als gemeente wél moeten doen, is de wijkwerkingen opwaarderen en ze ondersteunen, inhoudelijk en financieel. Daar liggen ook kansen voor mobiele dienstverlening aan senioren.

 

In het hoofdstukje over veiligheid braken we al een stevige lans voor de Buurt Informatie Netwerken (BIN). Die moeten we inderdaad promoten en financieel steunen, want zij dragen bij tot meer veiligheid en samenhorigheidsgevoel en dus automatisch ook tot meer welzijn.

 

Een kwetsbare groep die onze speciale aandacht moet krijgen, zijn de kinderen. Kinderarmoede is een groeiend probleem in Vlaanderen en helaas leven ook in onze gemeente kinderen onder de armoedegrens. Liefst 13 percent van de kinderen tussen o en 3 jaar groeien op in onaanvaardbare omstandigheden.

 

Wie kinderarmoede zegt, zegt in één adem ook kansarmoede. Het ene werkt het andere in de hand. De trend die we zien bij de 0 tot 3-jarigen zet zich door in de lagere school. Via de sociale dienst van de gemeente en met medewerking van de scholen kunnen we lokaliseren waar en bij wie de noden zitten. Door een hele reeks kleine maatregelen en ingrepen kan het gemeentebestuur positieve effecten creëren voor deze gezinnen.

Bestuur en Administratie

De gemeente moet zich meer organiseren rond haar echte kerntaken. Datgene wat de privésector beter kan doen, wordt beter uitbesteed. De gemeente moet geleid worden als een bedrijf en efficiëntie moet daarbij de leidraad zijn. Goed management is dan ook van wezenlijk belang. Dat betekent ook dat we permanent de tevredenheid van het gemeentepersoneel zullen meten en opvolgen. Wat in alle handelen van de gemeentelijke dienst voorop moet staan, is deze cruciale gedachte: de burger is klant en de klant is koning!

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk woord. Een mooi woord. Maar ook een duur woord. Uiteraard moeten we als gemeente inzetten op duurzaamheid in alles wat we doen. Alleen moet dat wel doordacht gebeuren. Met oog voor doeltreffendheid en efficiëntie. Dat wil zeggen: mode-initiatieven – en die zijn er helaas ook als het over duurzaamheid gaat – moeten we aan ons voorbij durven laten gaan. Dus nee, boven Dilbeek komen geen speciale vluchten à 50.000 euro om te meten hoe goed de daken in onze gemeente geïsoleerd zijn. Het is een beetje cynisch dat je het milieu wil verbeteren door een vliegtuig de lucht in te sturen, terwijl we weten dat luchtverkeer een belangrijke oorzaak is van klimaatvervuiling.

 

Nee. Dat soort ‘fratsen’ kan niet de bedoeling zijn. Dilbeek ondertekende het convenant duurzaamheid en dit convenant blijft ook de komende legislatuur een leidraad bij de keuzes die we maken. We willen gewestelijke en provinciale initiatieven inzake duurzaamheid promoten zonder betuttelend te zijn. Waar we zeker willen naar kijken, is de mogelijkheid om een lokaal energiebeleid uit te bouwen.

Gebouwen / grondsfonds

Als het gaat over gemeentelijke gebouwen, moet rationalisatie in aankoop en beheer onze eerste bekommernis zijn.

 

Kerkgebouwen die vrijkomen kunnen wat ons betreft aangewend worden voor gemeentelijk of privégebruik. In Nederland zien we daar al veel mooie, inspirerende voorbeelden van.

 

Een grondfonds kan perfect, maar dan enkel in functie van aankoop voor en investering in gemeentelijke initiatieven. De opbrengst van de verkoop van gebouwen wordt geherinvesteerd in gemeentelijke projecten.

Brandweer

De gemeente heeft behoefte aan betere voorzieningen voor haar brandweerkorps, maar… niet in het volle centrum van Dilbeek en niet onder de vorm van het megalomane project dat nu voorligt!

 

Wij willen prioriteit geven aan het zoeken van een geschikte locatie. Voor initiatieven van openbaar nut, zoals een brandweerkazerne, zijn er andere wettelijke mogelijkheden dan het aanwenden van (te) dure gronden in het centrum.

Ontwikkelingssamenwerking

Onze werkwijze en besteding van de fondsen in het kader van gemeentelijke initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking dienen grondig geëvalueerd te worden. Er is op dat vlak volgens ons nood aan nieuwe inzichten en nieuwe initiatieven.

Onze visie voor de deelgemeenten

Dilbeek
Groot-Bijgaarden
Itterbeek
Sint-Martens-Bodegem
Schepdaal
Sint-Ulriks-Kapelle
Secured By miniOrange