Mobiliteit Groot-Bijgaarden

5 prangende vragen die ons gesteld werden

Mobiliteit Groot-Bijgaarden:

 

5 vragen werden ons gesteld:

 1. Hoe denken wij, los van de resultaten van de mobiliteitsstudie, tegenover de sluiting van de spoorwegovergang in de Stationsstraat? Indien deze wordt afgesloten, welk alternatief geniet uw voorkeur?
 2. Hoe staan wij tegenover het aanleggen van een ringweg?
 3. Men wil bij het Wolsemproject tot 5 hoog bouwen. Wat is ons standpunt?
 4. Men wil in de Hendrik Placestraat en Wivinadreef een school bouwen voor 800 tot 900 leerlingen. Hoe staan wij daartegenover?
 5. Welk is onze visie over een algemeen mobiliteitsplan voor de Stationsbuurt, los van de resultaten van de bestelde mobiliteitsstudie?

 

5 concrete antwoorden:

Sluiting spoorwegoverweg Dilbeek?

De sluiting is op vraag van Infrabel. Tevens gaat het om een allesomvattend plan dat de sluiting van de spoorweg Dilbeek, Groot-Bijgaarden en Sint-Martens-Bodegem bevat. Infrabel bekijkt de drie spooroverwegen samen, niet apart.

 

Infrabel stelt voor Groot-Bijgaarden een passerelle voor, vergelijkbaar met deze in Sint-Agatha-Berchem. Voor Dilbeek liggen er 2 plannen in de kast. Het eerste plan focust op een ondertunneling. Dit betekent de sluiting van de Lange Haagstraat. Het tweede scenario voorziet de doorgang van het autoverkeer via de Wolsemstraat in combinatie met een ondertunneling ter hoogte van de spooroverweg voor voetgangers en fietsers.

Dit laatste scenario geniet onze voorkeur.

Aanleg ringweg Groot-Bijgaarden?

De huidige coalitie koesterde het plan om de straten Hoogveld en Molenberg danig te gaan herinrichten dat het verkeer Brussel – Ternat – Brussel via volgende route wordt geleid:

 

Dansaertlaan – Stationstraat – Hendrik Placestraat – Molenberg – Hoogveld – Brusselstraat

 

Ook het vrachtverkeer werd over deze route geloodst. De voetpaden moesten plaats ruimen en de route werd uitgeroepen dot voorrangsweg. En dit allemaal om de Brusselstraat en het dorpsplein autoluw te maken. Maar de redenering was duidelijk: deze route koppelen aan de sluiting van de spooroverweg Groot-Bijgaarden en een ondertunneling van Dilbeek maakt de weg vrij voor een Ring rond Groot-Bijgaarden.

 

Ons standpunt is duidelijk: wij zeggen NEEN tegen een ring rond Groot-Bijgaarden! Redenen genoeg:

 

 1. Het dorpsplein Groot-Bijgaarden valt in niets te vergelijken met de kernen van Itterbeek, Schepdaal , Sint-Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle. Hier heeft de verstedelijking nog niet toegeslagen. Dat is in Groot-Bijgaarden even wat anders. Grenzend aan Brussel en met toegangswegen tot de gossetlaan, de Brusselse ring en de E40 is de mobiliteit hier van een andere orde. Bovendien vormt de Brusselstraat de kransslagader  tussen Ternat , Groot- Bijgaarden en Brussel. Een andere visie om de mobiliteitsproblemen op te lossen dringt zich dus op.
 2. De Brusselstraat is een winkelstraat van ongeveer 1 kilometer lang. Wat indien deze straat alsmede het dorpsplein autoluw worden gemaakt? Wel, dan verplaatst men het doorgaand verkeer naar de omringende straten waar de woonfunctie dominant is. Zal dit het doorgaand verkeer tegenhouden? Helemaal niet! Het zou enkel de zoveelste doodsteek betekenen voor de handelaars.
 3. Wie zit er te wachten op een passerelle boven de spooroverweg Groot-Bijgaarden zoals deze in Sint-Agatha-Berchem? Laten we er geen doekjes om winden: geen kat!
 4. De ondertunneling van de spooroverweg Dilbeek leidt automatisch tot de afsluiting van de Lange Haagstraat. Wat dan met het verkeer? Gaan we de talrijke wagens via de Dominique Saviostraat of via de Kauwenlaan – Zuurweidestraat sturen? Neen toch! Deze zullen reeds gebruikt worden als ontsluiting voor het Wolsemproject. Dit zou onvermijdelijk een verkeersinfarct meebrengen.
 5. De Don Bosco school zal uitbreiden met 800 leerlingen (2,5 tot 9 jaar) in de Hendrik Placestraat. Kinderen verdienen propere lucht en een veilige schoolomgeving. Dit recht mag niet in vraag gesteld worden. Bovendien is het niet uitgesloten dat ook de laatste 3 jaren van het lagere onderwijs op termijn ook daar worden gehuisvest en dat de Konijnenberg ingericht wordt voor het secundair onderwijs. De kinderen van 2,5 tot 9 jaar worden immers ouder!
 6. De Dansaertlaan kan vandaag de enorme verkeersdrukte niet meer slikken. Lang aanschuiven om de ring te verlaten tot gevolg. De capaciteit is gesatureerd. Dit mag zeker niet nog eens verdubbeld worden door de Brusselstraat te ontraden en alle wagens richting Dansaertlaan te sturen.
 7. Een ringweg zou Groot-Bijgaarden isoleren van de andere Dilbeekse gemeenten. Met de aanleg van de Ninoofsesteenweg werd Dilbeek letterlijk doorheen gespiest.  Een ezel stoot zich twee keer aan dezelfde steen. Ook niet op gemeentelijk vlak!

Wolsemproject 5 hoog?

Dilbeek kreeg , zoals alle andere gemeenten, vanwege de Vlaamse overheid een Bindend Sociaal Objectief (BSO) opgelegd. Voor onze gemeente vertaalt zich dit in de nodige realisatie van 285 sociale huurwoningen in de periode 2007-2025. Momenteel werden er sinds de nulmeting (2007) al 145 sociale huurwoningen gerealiseerd. Een huidig tekort van 140 sociale huurwoningen om het objectief van 2025 te halen.

 

In de nabije omgeving telt Groot-Bijgaarden en Dilbeek reeds het groots aantal sociale woonwijken: Reinaertwijk (225) met twee blokken leegstand, Wolsemveld (44), … De hedendaagse plannen van het Wolsemproject bevatten 300 wooneenheden (2/3 voor huur en 1/3 voor verkoop),  een toekomstige school voor 250 leerlingen, een kindercrèche en buurtlandbouw. Weinig variëteit in woonmogelijkheden! Het risico op gettovorming is reëel. Een project van dergelijke omvang realiseren op één plek is uit den boze.

 

Er bestaan tal van alternatieven:

Men moet streven naar kleine projecten gespreid over het hele grondgebied van Dilbeek en dit via ruil, erfpacht,… Zo moet men niet 5 hoog mikken maar blijft er voldoende open ruimte voor natuur.

 

Waarom niet rond de tafel zitten met de diverse sociale woningmaatschappijen? Zij weten het best wat vandaag leeg staat, wat aan verbouwing toe is en welk aanbod dit oplevert voor sociale huur. Ook met de private partners moet worden samengezeten. Alle relevante partners en expertise moet worden gebundeld om een gevarieerd woonbeleid uit te werken (wonen op maat: ouderen, jongeren, crisiswoningen, begeleid wonen, …).

Nieuwe school Wivinadreef en Hendrik Placestraat: 800 leerlingen?

Dit betreft een privé-initiatief. De bouwvergunning is officieel ingediend en dit terwijl het eindresultaat van het RUP en de Mobiliteitsstudie Stationsomgeving nog niet is afgerond. Voor ons is het absoluut noodzakelijk dat bij de bouwaanvraag een goed onderbouwd mobiliteitsplan aanwezig is. Toestanden zoals we die kennen rondom de school Regina Caeli  moeten vermeden worden.

 

Laten we even rekenen wat dit zou betekenen voor de Hendrik Placestraat. Vandaag stoppen er ongeveer 178 auto’s om kinderen naar school te brengen of af te halen. In de bouwaanvraag lezen we dat dit zal toenemen tot 491 wagens. Ofwel een verhoging van 313 x 2 autobewegingen! Deze bewegingen concentreren zich bovendien tussen 08.00 en 08.50 uur. Concreet zou dit 7 à 8 wagens per minuut betekenen. Rekening houdende met parkeren, in en uitstappen van de kinderen, boekentasje uit de koffer halen, met de kinderen naar de schoolpoort stappen, een kusje en knuffeltje geven,… voelt men onmiddellijk aan dat de 40 voorziene parkeerplaatsen het verkeersinfarct niet gaan oplossen.

 

De kinderen motiveren om met de fiets naar school te komen? Er mag niet uit het oog verloren worden dat deze kinderen (2,5 tot 9 jaar) niet zonder begeleiding te voet of met de fiets naar school komen. Dit werd overigens becijferd door de Standaard. In 2017 gebeurde iets meer dan 30% van de woon-school-verplaatsingen met de fiets. Uit cijfers van de gemeentemonitor blijkt dat maar één op de drie Vlamingen het veilig vindt om een kind van 12 jaar zelfstandig te laten fietsen. De ingediende bouwaanvraag bevestigt dit overigens: in de berekeningen worden slechts 5% van de kinderen als fietser bestempeld. Hetzelfde geldt voor het personeel  dat alleen al aan leerkrachten een team zal worden van 50 personen.

 

Indien dit alles wordt opgelijnd met de plannen voor een ringweg waarbij deze straat al het bijkomend doorgaand verkeer, de vrachtwagens en de bus 319 van de Lijn moet slikken is van een veilige schoolzone al lang geen sprake meer.

Mobiliteitsplan stationsbuurt?

Willen we van Groot-Bijgaarden opnieuw een aangename deelgemeente maken? Natuurlijk! Er moet worden ingezet op de inperking van de verstedelijking. Een lange termijn visien met oog voor leefkwaliteit, duurzame mobiliteit , evenwicht tussen vervoorsmodi, STOP-principe en groener straatbeeld dringt zich op. Deze visie moet enerzijds een circulatieplan en anderzijds een parkeerplan omvatten.

 

Burgerparticipatie is hiervoor de basis. Samen met inwoner, handelaar, bedrijven, scholen, allerlei organisaties rond de tafel zitten. Samen nadenken, proefprojecten opstarten, uittesten en  bijsturen alvorens definitief vorm te geven. Niet het individuele belang maar het collectieve belang primeert, zeker met de hoge woondensiteit aan 7000 inwoners.

 

Volgende principes moeten in acht genomen worden:

 1. Meten is weten. Teneinde met actuele cijfers te werken en de pijnpunten bloot te leggen is een bevolkingsbevraging absoluut een meerwaarde. Dit kan desnoods per wijk georganiseerd worden.
 2. De woonfunctie of handelsfunctie van een straat is dominant bij het uitschrijven van een Mobiliteitsplan. Hier mag niet aan gesleuteld worden. De handelsfunctie moet geconcentreerd blijven in de zone waar deze vandaag het meeste bloeit: de Brusselstraat en het dorpsplein. Dit plein verdient een grondige facelift!
 3. Het Circulatieplan moet volgend principe handhaven: minder doorgaand verkeer in woonstraten en betere bereikbaarheid voor zij die handel drijven in Groot-Bijgaarden.
 4. STOP-principe is de leidraad: Eerst Stappers, dan Trappers, vervolgens Openbaar vervoer en ten slotte individuele wagens.
 5. Het Parkeerplan focust op een duurzaam mobiliteitsbeleid en moet duiding geven over hoe de verschillende verkeersmodi met elkaar te combineren.
 6. Binnen het parkeersysteem moet rekening worden gehouden met de verschillende soorten en type gebruikers van het parkeersysteem, hun verschillende motieven en hun behoeftes (wonen, winkelen, werken, pendelen). Het probleem van de parking Groot-Bijgaraden aan de E40 mag niet verhuizen naar de dorpskern en omliggende straten.
 7. Een aantal ideeën kunnen nader bestudeerd worden:
 • Bekijken met de werkgevers dat zij op hun eigen terrein over voldoende parking beschikken voor hun personeel/vrachtwagens zodat deze niet meer op straat hoeven te parkeren.
 • Biedt een ondergrondse parking dorpsplein Groot-Bijgaarden een oplossing?
 • Fietsparkeren verdient meer aandacht, via een intensief stallingsbeleid in de Brusselstraat/dorpsplein/Dansaertpark en aan de stations Dilbeek en Groot-Bijgaarden.
 • Nadenken over deelfietsen/deelauto’s, oplaadpunten voor elektrische auto’s, maximaal groen straatbeeld,…
Editiepajot_Dilbeek_treinstation_ingezonden_foto
gemeenteplein groot
Station groot-Bijgaarden
Secured By miniOrange